OFERTA

 • przeglądy okresowe obiektów budowlanych (5-letnie, roczne),
 • nadzorowanie robót budowlanych w zabytkach,
 • przeglądy i odbiory termowizyjne obiektów,
 • świadectwa energetyczne,
 • ocena stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • nadzory inwestorskie,
 • adaptacje projektów typowych,
 • udział w odbiorach częściowych i końcowych inwestycji oraz remontów,
 • projektowanie budowlane i instalacyjne,
 • prace kreślarskie (dwg),
 • programy funkcjonalno-użytkowe,
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko,
 • kosztorysowanie ogólnobudowlane, instalacyjne,
 • ocena kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych,
 • organizacja wykonania robót budowlanych...

Ceny usług uzależnione od zakresu prac - wykonanie szybkie i solidne.

Posiadam uprawnienia budowlane nr GP.IV.8346/162/TO/90/91

i wieloletnie doświadczenie w budownictwie

Jestem członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

nr KUP/BO/0391/05

Dysponuję potwierdzoną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu

praktyką przy nadzorowaniu robót budowlanych w zabytkach

nr BMKZ.4120.524.2012.SW